STATUT

FUNDACJI WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ KULTURY „APARAT CAFFE”

W RZESZOWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja wspierająca rozwój kultury „Aparat Caffe” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Piotra Michała Mądrzyka i Marianę Mejkiw, zwanymi dalej „Fundatorami” na podstawie aktu notarialnego z dnia 14 czerwca 2016 r. sporządzonego przed notariuszem Krzysztofem Siutą w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 28, Repertorium A numer 1649/2016.

§2.

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw kultury.
 3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.

§ 4.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Fundacja, jak również Fundatorzy mogą ustanowić nagrody, wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.

Celami Fundacji są:

 • prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i naukowej na rzecz osób zainteresowanych fotografią
 • działalność promocyjna, mająca na celu promowanie i ochronę dziedzictwa fotografii,
 • poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej i podnoszenie jej atrakcyjności,
 • działalność promocyjna, mająca na celu faktyczne zwiększanie potencjału instytucji kultury,
 • edukacja z zakresu historii fotografii,
 • wspieranie rozwoju fotografii wśród ludzi w każdym wieku, zarówno wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych,
 • wzmacnianie działalności związanych z instytucjami kultury w zakresie fotografii, infrastruktury podmiotów realizujących zadania polegające na promowaniu fotografii,
 • dostosowywanie potencjału kulturalnego do standardów europejskich i międzynarodowych,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu propagowanie fotografii,
 • wspieranie rozwoju osób zainteresowanych fotografią,
 • upowszechnianie twórczości fotograficznej,
 • promocja osób szczególnie uzdolnionych,
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami propagującymi fotografię,
 • tworzenie warunków wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy fotografami i osobami zainteresowanymi fotografią,
 • organizacja i prowadzenie muzeum fotografii,
 • ochrona eksponatów fotograficznych,
 • inwentaryzacja eksponatów fotograficznych,
 • wydawanie gazet, czasopism, albumów o tematyce kulturalnej, w tym przede wszystkim o tematyce związanej z fotografią.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i wspieranie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń i kursów fotograficznych,
 • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z rozwojem i promowaniem fotografii,
 • organizowanie wystaw, wernisaży i innych wydarzeń promujących fotografię,
 • udostępnianie możliwości korzystania z zabytkowych aparatów fotograficznych,
 • przygotowywanie wystaw stałych i czasowych zabytkowych aparatów fotograficznych,
 • podejmowanie innych działań zgodnych z celami Fundacji.

§ 8.

Fundacja dla realizowania swojego celu może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, podmiotami gospodarczymi, organami administracji i innymi podmiotami.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych), oraz aparaty fotograficzne, obiektywy, akcesoria i kamery o wartości kolekcjonerskiej, wycenianej przez Fundatorów na szacowaną kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100) (zgodnie z Oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa, pozyskane przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 10.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 • dobrowolnych świadczeń, darowizn, spadków i zapisów pochodzących od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
 • odsetek kapitałowych, dochodów z nabytego przez Fundację majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, subwencji, grantów i dotacji,
 • innych źródeł, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STATUTOWE FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 11.

Organami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji.

§ 12.

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym – kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13.

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członków Zarządu powołują na czas nieokreślony Fundatorzy.
 3. Fundator może w każdym czasie odwołać członka Zarządu Fundacji w przypadku:
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,
 • rezygnacji członka Zarządu z udziału w Zarządzie Fundacji,
 • na wniosek Prezesa Zarządu,

§ 14.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Fundacji, a w szczególności Zarząd:

 • uchwala programy działania Fundacji, roczne i wieloletnie,
 • przyznaje nagrody i wyróżnienia dla osób i instytucji, zasłużonych dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji lub osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy promocji celów Fundacji,
 • akceptuje darowizny, spadki i zapisy,
 • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych przez Fundację,

§ 15.

 1. Członkowie Zarządu reprezentują Fundację jednoosobowo.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Członkowie Zarządu jednoosobowo.

§ 16.

Dla merytorycznego wspierania działalności statutowej Fundator może na wniosek Zarządu powołać Radę Programową Fundacji.

§ 17.

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji.
 2. Rada Programowa składa się z co najmniej 2 członków. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 3. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.
 4. Kadencja członka Rady Programowej Fundacji trwa 2 lata.
 5. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
 • opiniowanie dla Zarządu Fundacji najważniejszych programów działalności Fundacji,
 • występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi Fundacji,
 • działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez propagowanie celów i osiągnięć Fundacji.
 1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się przynajmniej raz w roku i są zwoływane przez Zarząd Fundacji.
 2. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
 3. Uchwały Rady Programowej mają charakter doradczy i opiniotwórczy.

§ 18.

 1. Sponsorem Generalnym może być każda osoba fizyczna i prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jak również każdy inny podmiot, który zobowiąże się do regularnego wspierania działalności Fundacji poważnymi środkami finansowymi lub rzeczowymi.
 2. Minimalną wysokość darowizn uprawniających do uzyskania statusu Sponsora Generalnego zatwierdza Zarząd.
 3. Status Sponsora Generalnego Fundacji przyznaje Zarząd Fundacji na podstawie umowy ze Sponsorem.
 4. Status Sponsora Generalnego wygasa w przypadku rezygnacji Sponsora lub niedopełnienia przez niego warunków umowy.

§ 19.

 1. Rada Sponsorów Generalnych jest organem doradczym Fundacji.
 2. W skład Rady Sponsorów Generalnych wchodzą pisemnie rekomendowani przedstawiciele Sponsorów Generalnych oraz przedstawiciele innych organizacji czynnie wspierających działalność statutową Fundacji.
 3. Członków Rady Sponsorów Generalnych zatwierdza Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 20.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
  2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
  3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 21.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

§ 22.

W razie likwidacji Fundacji, majątek Fundacji zostanie przekazany na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona, bądź celów zbliżonych, instytucjom wskazanym przez Fundatorów.

§ 23.

 1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Fundacji.
 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 24.

Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

§25.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

Założyciele i fundatorzy Fundacji

Monika Rejewska-Mądrzyk

Prezes Zarządu

Piotr Mądrzyk i Mariana Mejkiw

Fundatorzy